Saemien Sijte

Location:
Snåsa, Norway
Client:
Saemien Sijte / Statsbygg
Project:
South sami museum and cultural centre
Building period:
2021-2022
Area:
1658m2
Architects:
Andreas G. Gjertsen and Ørjan Nyhem

Godt plassert på Horjemstangen i Snåsa ligger det nye senteret bygget for sørsamene i Norge. Arkitekturen er preget av av naturmaterialer man kan finne igjen i den sørsamiske byggeskikken; treverk og stein. Bygningen er formet med et nysgjerrig skråblikk mot det samiske formspråket som ofte tegner seg tydeligst i tekstil og håndverkstradisjoner; konstruksjoner i tre som er lette og samtidig motstår naturkreftene, flettinger og repetisjoner som viser til samhold og naturtilhørighet. Kontakten med terrenget har vært viktig, derfor ligger bygningen lavt i terrenget, med det samlende ildstedet i sentrum.

Tjaebpies sijjesne Horjemnjuanesne Snåasesne dïhte orre jarnge mij lea tseegkesovveme åarjelsaemide Nöörjesne. Arkitektuvre lea mïerhkelgovveme eatnemen ïebnijste, mejtie maahta åarjelsaemien bigkemevuekesne gaavnedh; moere jïh gierkie. Gåetiem hammoedamme tjetskehke dåeriestjelmine dan saemien hammoegïelen vööste mij daamtaj tjyölkehkommes vååjnesasse båata tekstijle- jïh vætnoeaerpievuekine; konstruksjovnh moereste mah leah geehpes jïh seamma tïjjen eatnemefaamoej vööste gæmhpoeh, leahtajgujmie jïh repetisjovnigujmie mah sïemesvuakan jïh ektiedæmman eatnamasse vuesiehtieh. Ektiedimmie eatnamasse lea vihkele orreme, dan gaavhtan gåetie vuelehke tseegkesovveme eatnamisnie, aernine gaskoeh gåetiem gusnie tjåanghkene.